کادر آموزشی و علمی  
                  
   
                 
 

آقای کاظم کاظمی

دبیر ادبیات
 

آقای حسین یوسف بیگیان

دبیر دیفرانسیل
 

آقای حسین هاشمی
دبیر هندسه

 
 

آقای فرهاد رضایی
دبیر ریاضیات

 

آقای بهزاد پرخیده

مسئول حسابداری و دبیر کامپیوتر
 

آقای هرمز خسرویانی

دبیر دینی

 

 

 

آقای عماد خلیلی
دبیر عربی

 

آقای اسماعیل خوش‌قامت
دبیر ادبیات

 

آقای فرشاد غیبی
دبیر زبان

 

 

     

آقای محسن هزاری
دبیر شیمی