کادر آموزشی و علمی  
                  
   
                 
 

آقای اردشیر امیری
دبیر تاریخ و جغرافیا

 

آقای سارو آواكیانس
دبیر كامپیوتر (هنرستان)

 

آقای مهدی بهلولی
دبیر ریاضیات

   

آقای حسین یوسف بیگیان

دبیر دیفرانسیل
 

آقای مهربان پولادی

دبیر دینی
 

آقای رستم جوانمردی
دبیر هندسه

 

 

   

آقای تیمور جویبار

دبیر ریاضیات
 

آقای غلامرضا حسین‌پور
مشاور آموزشی

 

آقای هرمز خسرویانی

دبیر دینی
   

آقای عماد خلیلی
دبیر عربی

 

آقای اسماعیل خوش‌قامت
دبیر ادبیات

 

آقای فرزاد رستمیان
دبیر كامپیوتر (هنرستان)

     

آقای فرهاد رضایی
دبیر ریاضیات

 

آقای ارسطو ستودیان
هنر آموز

 

آقای عین ا... عبدالملکی

دبیر حسابداری
     

آقای فرشاد غیبی
دبیر زبان

 

آقای حبیب فرشباف
دبیر حسابداری

 

آقای كامران فریدونی
مربی پرورشی و مسئول كتابخانه

      

آقای مجتبی قادری
دبیر ورزش

 

آقای اردشیر کاویانی گوهری
مسئول كارگاه رایانه و وب‌سایت

 

آقای محمدرضا نیک نژاد

دبیر فیزیک
      

آقای سهراب ویرابی
دبیر زبان خارجه

 

آقای محسن هزاری
دبیر شیمی

 

آقای شهرام یلزاده
دبیر زیست

       

آقای شهریار یوسفی
دبیر زمین شناسی