کادر آموزشی و علمی  
                  
   
                 
 

آقای اردشیر امیری
دبیر تاریخ و جغرافیا

 

آقای سارو آواكیانس
دبیر كامپیوتر (هنرستان)

 

آقای مهدی بهلولی
دبیر ریاضیات

     

آقای حسین یوسف بیگیان

دبیر دیفرانسیل
 

آقای تیمور جویبار

دبیر ریاضیات
 

آقای حسین هاشمی
دبیر هندسه

 

 

   

آقای فرهاد رضایی
دبیر ریاضیات

 

آقای آریامنش
مشاور آموزشی

 

آقای هرمز خسرویانی

دبیر دینی
   

آقای عماد خلیلی
دبیر عربی

 

آقای اسماعیل خوش‌قامت
دبیر ادبیات

 

آقای فرزاد رستمیان
دبیر كامپیوتر (هنرستان)

     

آقای فرشاد غیبی
دبیر زبان

 

آقای كامران فریدونی
مربی پرورشی و 

مسئول كتابخانه

 

آقای محمدرضا نیک نژاد

دبیر فیزیک

 

 

 

آقای مرتضی ملیجی
دبیر ورزش

 

آقای اردشیر کاویانی گوهری
مسئول كارگاه رایانه و وب‌سایت

 

آقای شهریار یوسفی
دبیر زمین شناسی

      

آقای سهراب ویرابی
دبیر زبان خارجه

 

آقای محسن هزاری
دبیر شیمی

 

آقای شهرام یلزاده
دبیر زیست