کادر آموزشی و علمی  
                  
   
                 
 

آقای کاظم کاظمی

دبیر ادبیات
 

آقای سارو آواكیانس
دبیر كامپیوتر (هنرستان)

 

آقای مهدی بهلولی
دبیر ریاضیات

         
   

آقای حسین یوسف بیگیان

دبیر دیفرانسیل
 

آقای تیمور جویبار
دبیر هندسه

 

آقای حسین هاشمی
دبیر هندسه

         
 

 

 

آقای فرهاد رضایی
دبیر ریاضیات

 

آقای بهزاد پرخیده

مسئول سایت حسابداری
 

آقای هرمز خسرویانی

دبیر دینی
   

آقای عماد خلیلی
دبیر عربی

 

آقای اسماعیل خوش‌قامت
دبیر ادبیات

 

آقای شاهین بزرگچمی

دبیر حسابداری
   

آقای فرشاد غیبی
دبیر زبان

 

آقای كامران فریدونی
مربی پرورشی و 

مسئول كتابخانه

 

آقای محمدرضا نیک نژاد

دبیر فیزیک

 

 

آقای مرتضی ملیجی
دبیر ورزش

 

آقای اردشیر کاویانی گوهری
مسئول كارگاه رایانه و وب‌سایت

 

آقای شهریار یوسفی
دبیر زمین شناسی

      

آقای سهراب ویرابی
دبیر زبان انگلیسی

 

آقای محسن هزاری
دبیر شیمی

 

آقای شهرام یلزاده
دبیر زیست

       
 
 
آقای امیرحسین محمدی
دبیر فیزیک