تبریک تولد  
روز تولد :
رضا کاظمی للکام
روز تولد : 1 مهر

اردشیر امیری
روز تولد : 30 شهریور

لئونیک عابدیان معموره
روز تولد : 31 شهریور

اندرو یعقوبیان
روز تولد : 30 شهریور

سهیل مباشرامینی
روز تولد : 31 شهریور