تبریک تولد  
روز تولد :
آرین کشیش زاده
روز تولد : 26 آبان

آرن اواکیانس
روز تولد : 28 آبان

محمد مهدی خوش روان
روز تولد : 29 آبان

سارو اواکیانس
روز تولد : 29 آبان