کادر اداری و اجرایی  
 
                                                 

آقاي بوذرجمهر پرخیده
معاونت دبیرستان

 

 

آقاي عليرضا رمضان 
معاونت دبيرستان

 

آقاي سهراب ویرابی
معاونت دبیرستان