کادر اداری و اجرایی  
 
                                                   

آقاي بوذرجمهر پرخیده
معاون اجرایی

 

 

آقاي عليرضا رمضان 
معاونت دبيرستان

 

آقاي سهراب ویرابی
امور اداري رايانه‌اي