کادر اداری و اجرایی  
 
                                                 

آقاي حسن تقديسي
معاون اجرایی

 

 

آقاي عليرضا رمضان نسب
معاونت دبيرستان

 

آقاي مصطفی آقایی
امور اداري رايانه‌اي